Publikacje


Poniżej prezentuje  listę swoich publikacje i szkoleń będących efektem mojej dotychczasowej aktywności związanej z problematyką ochrony roślin.


KSIĄŻKI

Mazurek J. 2017. „Ochrona Winorośli”. Fundacja Galicia Vitis, 233 str. ISBN: 978-83-942654-3-4 .

Praca zbiorowa. 2018. „Winorośl i wino. Wiedza i Praktyka. cz. 1„. W książce dwa rozdziały Nawożenie winorośli i Ochrona winorośli są mojego autorstwa. ISBN: 978-83-949653-4-1  

Mazurek J., Nowik K. 2019. „Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia bioasekuracji”.
Fundacja Ekorozwoju Wrocław ISBN: 978-83-63573-23-2.
Publikację wydano w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, dofinansowanego ze środków Programu LIFE+ Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


EKSPERTYZY, OPINIE, RAPORTY

Ekspertyza stanu zdrowotnego drzew liściastych i iglastych rosnących wzdłuż alei w Sadowicach Wrocławskich (droga powiatowa nr 217D – na odcinku od Sadowic do drogi powiatowej nr 218D, dł. ok. 2 km)  ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących zamieranie drzew iglastych. 31 str. Na zlecenie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Badania zdrowotności klonów rosnących na Wrocławskim Rynku. Ekspertyza opracowana wspólnie z dr. Elżbietą Szopińską na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Opinia w sprawie stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Centrum Handlowego Marino we Wrocławiu. 16 str. Na zlecenie Centrum Handlowego Marino.

Ekspertyza dendrologiczna 10 okazów młodych drzew – jodły jednobarwnej (Abies concolor) występujących w pasie rozdziału ul. Klecińskiej we Wrocławiu. Ekspertyza przeprowadzona wspólnie z dr inż. Piotrem Chohurą oraz dr inż. Elżbietą Szopińską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Ekspertyza dotycząca przyczyny zamierania platana znajdującego się przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. Ekspertyza przeprowadzona wspólnie z dr hab. prof. Elżbietą Pląskowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Ekspertyza warunków gruntowo – wodnych w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Na zlecenie Gminy Polkowice. Opracowana wspólnie z dr inż. Piotrem Chohurą oraz dr. Piotrem Redą.

Ekspertyza dotycząca uszkodzeń korowiny modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. decidua) rosnącego na obrzeżach Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju, obok nowo wybudowanego sanatorium dr.Ireny Eris. Wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju. Ekspertyza została wykonana wspólnie z prof dr hab. Elżbietą Pląskowską oraz dr inż Piotrem Chohurą.

RAPORT dotyczący stanu ochrony roślin w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce. Przygotowany na zlecenie firmy Bayer Sp. z o.o. Tylko do użytku wewnętrznego firmy BAYER.

RAPORT dotyczący stanu ochrony roślin w Lasach Państwowych w Polsce. Przygotowany na zlecenie firmy Bayer Sp. z o.o. Tylko do użytku wewnętrznego firmy BAYER.

Ekspertyza zdrowotności roślin rosnących na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na zlecenie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ekspertyza stanu fitosanitarnego drzew rosnących na terenie Parku Zdrojowego w Polnicy Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem świerków kłujących, klonów pospolitych i jaworów oraz buka zwyczajnego (pomnik przyrody).

Ekspertyza dendrologiczna dotycząca pomnika przyrody – dębu „BOLEK” rosnącego na placu J. Metziga w Lesznie – jako współautor. Ekspertyza opracowana w zespole: dr Piotr Reda, Jurek Stolarczyk, mgr Jakub Józefczuk. Mój udział dotyczył części fitopatologicznej i entomologicznej ekspertyzy.

Ekspertyza fitosanitarna drzew rosnących w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Na zlecenie Gminy Polkowice.


ARTYKUŁY NAUKOWE, POPULARNONAUKOWE, TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Hurej, M.; Mazurek, J. 1998. Attraction of beneficial insects by cultivated plants and weeds. Book of Abstracts 2. Proceedings of the 6th European Congress of Entomology.- Ceske Budejovice (Czech Republic): Jihoceska Univerzita, 1998.- ISBN 80-901250-4-2. v. 2: 332 p.

Mazurek J., Hurej M. 1999. Próby zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalisHbn.) na kukurydzy cukrowej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2): 431–435.

Mazurek, J., Hurej, M., Jackowski, J. 2003. Some aspects of the biology of the european corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn, Journal of Plant Protection Research. 43 (4): 345-352.

Mazurek, J., Hurej, M., Jackowski, J. 2005. The effectiveness of selected chemical and biological insecticides in control of European corn borer (Ostrinia nubilalisHbn.) on sweet corn.  Journal of Plant Protection Research. 45 (1): 41-47.

W. Kita, J. Mazurek. 2003. Skład gatunkowy fyllosfery rożaneczników w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu i w Arboretum w Wojsławicach – Species composition of phyllosphere of rhododendrons in Botanical Garden in Wrocław and Arboretum Wojsławice. Erica Polonica 14: 25-36

Mazurek J., Hurej M. 1999. Aphids infesting sweet corn. Aphids and other homopterous insects. Polish Academy of Science V-th Division – Agricultural and Forestry Science (7): 89-94

Kita W., Mazurek J. 2001. Choroby drzew i krzewów iglastych oraz ich zwalczanie z wykorzystaniem środków ochrony roślin powszechnie stosowanych w uprawach. Materiały konferencyjne Konferencji Naukowej Taragra – Rozmnażanie, zastosowanie i ochrona roślin zimozielonych na terenach zieleni. Str. 29-34

Kukuła A., Hurej M., Mazurek J. 2002. Występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie miasta Wrocławia i próby ograniczenia jego liczebności.  Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 42(2):

Hurej M., Jackowski J., Kukuła A., Mazurek J. 2001. Ekspertyza dotycząca rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na terenie miasta Wrocławia oraz stan zagrożenia kasztanowców przez tego szkodnika. 41 s.

Szopińska E., Mazurek J., Dradrach A. Ocena oddziaływania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka&Dimic) na taksony z rodzaju (Aesculus) na terenie Wrocławia na tle zróżnicowania taksonomicznego rodzaju 2005. Raport końcowy z projektu badawczego KBN nr. 3 P04G 034 24

Mazurek J. 2007. Organizacyjne i techniczne aspekty ochrony roślin w produkcji „młodzieży” szkółkarskiej.  Materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkółkarskiej: Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych: 221-229.

Mazurek J. 2008. “Praktyczne aspekty zwalczania chorób i szkodników roślin wiecznie zielonych w zieleni miejskiej”. Materiały z konferencji ZIELEŃ W MIEŚCIE” podczas targów INTERFLAT.Artykuł dostępny w internecie w 4 częściach pod adresem:

 • Część 1. Mszyca świerkowa
 • Część 2. Przędziorek sosnowiec
 • Część 3. Wierzchołki pędów roślin iglastych
 • Część 4. Różaneczniki

Mazurek J. 2009. Sposoby zwalczania szkodników i chorób roślin w zieleni miejskiej. Materiały z Konferencji “Zarządzanie Zielenią Miejską” Poznań 5-6 marca.

Chohura P., Mazurek J. 2010. Monografia pod redakcją dr hab. Elżbiety Pląskowskiej. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. Miejskie tereny zielone-zagrożenia. Rozdz. 4.1.Ocena zasobności gleb pod drzewami w mieście. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia ss. 165.

Pląskowska E., Mazurek J., Nowik K. 2010. Monografia pod redakcją dr hab. Elżbiety Pląskowskiej. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. Miejskie tereny zielone-zagrożenia. Rozdz. 1.3. Badania nad występowaniem Verticillium dahliae na wybranych gatunkach drzew we Wrocławiu. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia ss. 165.

Mazurek J. 2011. Prześwietlik platanowyCorythucha ciliata(Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Heteroptera Poloniae. Acta Heteroptera Faunistica. 2: 7-10: link

Mazurek J. 2011. Uprawa i ochrona róż. Nasza Rola. 1(32): 64-67: 

dr. inż. Janusz Mazurek – konsultacja naukowa książki dr. Elżbiety Szopińskiej “Rośliny drzewiaste w wielkomiejskiej przestrzeni Wrocławia. Poradnik dla architektów krajobrazu, deweloperów i zarządców zieleni”. 2010. Publikacja powstała we współpracy z Biurem Promocji Miasta. Budujemy Wrocław PZFD. 166 str. ISBN 978-83-927301-1-8.

Mazurek J. 2011. Mączniaki na winorośli. Warzywa. Plantpress. 6.

Mazurek J. 2014. “Modele chorobowe – przydatne narzędzie w zwalczaniu chorób na przykładzie winorośli”. Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie specjalne. X Miedzynarodowa Konferencja Sadownicza Kraśnik 2014. AKTUALNOŚCI W PRODUKCJI OWOCÓW JAGODOWYCH I PESTKOWYCH. Str. 69-72.

Mazurek J. 2012. “Przegląd najczęściej występujących chorób i szkodników w zieleni miejskiej oraz ich zwalczanie”. Materiały z Konferencji pt. “Zarządzanie Zielenią Miejską”, która odbyła się w dniu 29 marca 2012 r we Wrocławiu.

Mazurek J. 2014. “Ochrona winorośli przed chorobami na przykładzie problemów minionego sezonu”. Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Str. 153-164.

Pląskowska E., Mazurek J., Gebarowska E., Grzeszczuk J. “Phomopsis scabra jako groźny patogen platana klonolistnego”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2015, Rolnictwo CXIII. Nr 612, str: 57-67.

“Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli”. Praca zbiorowa (2016), Wrocław. Rozdział: “Charakterystyka biologiczna i strategie zwalczania najważniejszych chorób winorośli”. str:127-167. ISBN: 978-83-946931-0-7 .

Lis B., Kadej M., Mazurek J. 2019. “Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1997) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica. vol.13: 3-17. Opole, 00 II 2019.

Mazurek J. 2006. Uciążliwe grzyby. Zieleń Miejska; (9): 18-19 – zobacz

Mazurek J. 2006. Intruz w glebie. Zieleń Miejska:; 7(1):18-19. – zobacz

2002-2003. Roczna współpraca z miesięcznikiem „Mój Piękny Ogród” (1 strona w każdym wydaniu).

2003. Współautor poradników o pielęgnacji roślin z serii „Krok Po Kroku” wydanego przez firmę TAMARK.

 • Trawniki krok po kroku
 • Iglaki krok po kroku
 • Rośliny kwitnące krok po kroku

Mazurek J. 2004. Jest wreszcie przełom w sprawie opakowań po pestycydach. Ekonatura. 11

2007. Autor poradnika „Dobre Rady” wydanego przez firmę SUBSTRAL. pobierz plik

2004-2005. Autorstwo kilkunastu artykułów o ochronie roślin rolniczych i ozdobnych napisanych do wydawnictwa Agronom wydawanego przez firmę OSADKOWSKI SA.

Zastosowanie środków Previcur Energy i Mildex w zwalczaniu fytoftor. Artykuł dostępny na stronie firmy Bayer – przeczytaj

Piękny trawnik bez wysiłku. Ogrody 2008 (4). Wydawnictwo Agora.

Zamieranie pędów krzewów iglastych. 2008. Artykuł na stronie blogu “Przydomowe ogrody z Hortico”. Adres:http://www.przydomoweogrody.pl/

Czerwcowe problemy w zimie. 2008. Artykuł na stronie blogu “Przydomowe ogrody z Hortico” – zobacz

Szkodliwość i zwalczanie szarej pleśni (Botrytis cinerea Pers.) na winorośli. Winiarz Zielonogórski, 35/36: 18-20.

Szkodnik twój wróg. Biznes Ogrodniczy – przeczytaj

Mrówcza wojna. Biznes Ogrodniczy – przeczytaj

Mazurek j. “Nowa choroba atakuje cebulę”. e-warzywnictwo.pl – przeczytaj

Mazurek J. “Ochrona marchwii przed zbiorem”. Warzywa 2014,(9): 36-39.

Mazurek J. “Zauważalny problem bakterioz na kapuście”. Warzywa 2014, (11): 38-39.

Mazurek J. “W ochronie truskawki”. Truskawka, malina, jagody. 2015, (3): 27-30.

Mazurek J. “Jak zwalczać omacnicę”. Wiadomości Rolnicze Polska. 2015, (6):5.

Mazurek. J. “Rola stymulatorów wzrostu i środków wspomagających w ograniczaniu skutków stresu środowiskowego roślin. Katalog nawozów, środków wapnujących, stymulatorów wzrostu i środków poprawiających właściwości gleby. Magazyn ZAGRODA 2016. Str. 70-75.

Mazurek J. “Bez paniki jeśli kapusty tracą jakościowy wygląd” – artykuł zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl- link do artykułu

Mazurek J. “Mądre zwalczanie chwastów po siewie cebuli” – artykuł zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl- link do artykułu

Mazurek J. “Efektywne zwalczanie chwastów dwuliściennych po wschodach cebuli” – artykul zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl- link do artykułu

Mazurek. J. 2017. “Metody ochrony roślin w zieleni miejskiej. PRZESTRZEŃ MIEJSKA. Numer 3: 31-33.

Mazurek J. 2017. ” Znaczenie powietrza dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew i krzewów w warunkach miejskich. PRZESTRZEŃ MIEJSKA. Numer 4: 31-33.

Mazurek J. 2018. “Opuchlaki w szkółkach roślin ozdobnych”. Szkółkarstwo: nr 3.

Mazurek J. 2018.”Najważniejsze choroby drzew alejowych (cz.I). Szkółkarstwo, nr. 4.

Mazurek J. 2018.”Najważniejsze choroby drzew alejowych (cz.II). Szkółkarstwo, nr. 5.Mazurek J. 2019. “Szpeciele w szkółkach drzew alejowych”. Szkółkarstwo, 1: 48 – 51.Mazurek J. 2019. “Szkodniki drzew alejowych o kłująco – ssącym aparcie gebowym. Mszyce. Szkółkarstwo, nr. 3: 38-41.Mazurek J. 2019. “Szkodniki winorośli”.  Hasło Ogrodnicze, 3: 8-13. 

W latach 2010-21012 nawiązałem współpracę z miesiecznikiem OWK, gdzie co miesiąc zamieszczane były moje artykuły:

Mazurek J. 2010. Szara pleśń na pelargonii, nr 8: (60). – przeczytaj

Mazurek J. 2010. Mączniak prawdziwy na róży w uprawie gruntowej, nr 9: (56)

Mazurek J. 2010. Szara pleśń na pomidorach, nr 10: (18).

Mazurek J. 2010. Gdy problemem są ziemiórki, nr 10: (62).

Mazurek J. 2010. Pokonać przędziorki, nr 12: (52).

Mazurek J. 2010. Plamistość hortensji, nr 14: (50).

Mazurek J. 2010. Opuchlak truskawkowiec częstym problemem, nr 16: (50).

Mazurek J. 2010. Mączlik szklarniowy wciąż problemem, nr 18: (50).

Mazurek J. 2010. Patogeny odglebowe, nr 20: (50).

Mazurek J. 2010. Strobiluryny w walce z patogenami grzybowymi, nr 22: (52).

Mazurek J. 2010. Trudno zwalczać wciornastki, nr 24: (48). – przeczytaj

Mazurek J. 2011. Biologiczne zwalczanie wciornastków nr 1: (50). – przeczytaj

Mazurek J. 2011. Choroby naczyniowe, nr 2: (50).

Mazurek J. 2011. Zaraza bakteryjna pelargoni, nr 4: (50).

Mazurek J. 2011. Roztocz cyklamenowiec, nr 6: (54).

Mazurek J. 2011. Noenikotynoidy w ochronie roślin ozdobnych, nr 9: (58).

Mazurek J. 2011. Gorąca mgła, nr 11: (60).

Mazurek J. 2011. Wełnowce trudne do zwalczenia, nr 13: (56).

Mazurek J. 2011. Rdza biała chryzantemy, nr 15: (50).

Mazurek J. 2011. Mszyce – wielostronna szkodliwość, nr 17:

Mazurek J. 2011. Czarna plamistość róży, nr 19: (57).

Mazurek J. 2011. Edema. Powszechna choroba fizjologiczna, nr 23.

Mazurek J. 2012. Tarczniki i miseczniki, nr 1: (120).

Mazurek J. 2012. Fytoftoroza – trudna ochrona, nr 2:

Mazurek j. 2012. Mączniaki rzekome. nr 4: W roku 2016 pisałem do wydawnictwa Owoce i Warzywa Miękkie, gdzie ukazały się następujące tematy:

Numer 1.2017 – Chora przechowalnia

Numer 2.2017 – Groźna zgnilizna twardzikowa

Numer 4.2017 – Rozróżnić na szczypiorze

Numer 5.2017 – Zdrowa nać – zdrowy korzeń

Numer 7.2017 – Kapusta choruje

Numer 9.2017 – Jesienne bolączki sałaty


SZKOLENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE

 “Techniczne i organizacyjne problemy w ochronie młodzieży szkółkarskiej”.Referat wygłoszony w dniu 21 lutego 2007 r. W Skierniewicach podczas Konferencji PROBLEMY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI SZKÓŁKARSKIEJ ROŚLIN OZDOBNYCH

“Szkodliwość i zwalczanie szarej pleśni na winorośli”

Referat wygłoszony w dniu 12 grudnia 2007 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Praktyczne aspekty zwalczania chorób i szkodników roślin wiecznie zielonych w zieleni miejskiej“. Referat wygłoszony w dniu 10 października 2008 podczas konferencji “Zieleń w mieście” w Poznaniu.Więcej na temat szkolenia

“Ochrona winorośli“. Szkolenie przeprowadzone w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Winnice Jaworek w roku 2009

“Aktualne możliwości i ograniczenia w ochronie zieleni miejskiej przed chorobami i szkodnikami”. Szkolenie poprowadzone w całości w dniu 5 listopada 2009 w Poznaniu Więcej na temat szkolenia

Seminarium “Nowoczesna ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami”. Seminarium poprowadzone w całości w dniu 02.08.2009 w Węgrowie Więcej na temat szkolenia

“Zagrożenia wynikające z pojawienia się nowych agrofagów i patogenów”, “Nowe tendencje w ochronie  winorośli”.Referaty wygłoszone podczas III Świeta Polskiego Wina w Zielonej Górze w dniach 4-5 grudnia 2009 r.

“Ochrona roślin w centrach ogrodniczych”. Referat wygłoszony podczas targów ogrodniczych Gardenia w roku 2010

“Tracheomykozy drzew i krzewów w parkach i ogrodach”. Referat wygłoszony na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

„Nowości i Kierunki w ochronie roślin i obrocie środkami ochrony”. Referat wygłoszony podczas targów ogrodniczych Gardenia w roku 2010.

“Trawniki miejskie – dobór, pielęgnacja i nawożenie”. Szkolenie przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2010 w temacie:

 • Biologiczne, chemiczne i agrotechniczne metody ochrony trawnikow przed chorobami i szkodnikami
 • Zwalczanie chwastów w trawnikach
 • Kompleksowa pielęgnacja jako warunek skutecznego ograniczania rozwoju mchu

  Więcej na temat szkolenia

“Wybrane zagadnienia z ochrony winorośli”. Referat wygłoszony podczas szkolenia winiarskiego zorganizowanego w Myślenicach przez Stowarzyszenie Malopolskie Forum Winne w dniu 14.08.2010. Więcej na temat szkolenia

Możliwości ochrony winorośli przed chorobami i szkodnikami ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych” Referat wygłoszony podczas II seminarium winoroślarskiego w Węgrowie w dniu 04.09 2010 r. Więcej na temat szkolenia

 • Werticillioza drzew i krzewów w parkach i ogrodach”– wygłoszony samodzielnie   
 • “Przegląd możliwości stosowania preparatów biologicznych w ochronie zieleni miejskiej przed chorobami i szkodnikami” – wygłoszony samodzielnie
 • “Nawożenie wysokich drzew” – jako współautor referatu wygłoszonego przez dr inż. Piotra Chochurę. Referaty zostały zaprezentowane w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”, która odbyła się w dniach 15-17 września 2010 r we WrocławiuW ramach konferencji współuczestniczyłem w przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów w zakresie fitopatologii oraz przygotowałem poster pt: “Prześwietlik platanowcowiaczek (Corythucha ciliata) nowy gatunek dla entomofauny platana klonolistnego (Platanus x hispanica) w Polsce

“Ochrona roślin jadalnych – rynek amatorski ogrodów przydomowych”. Referat wygłoszony podczas targów ogrodniczych Gardenia w roku 2011.

“Merytoryczne podstawy efektywnej sprzedaży środków ochrony roślin w centrach ogrodniczych”. Szkolenie przeprowadzone w całości w dniu 10 lutego 2011 w Poznaniu. Więcej na temat szkolenia

 • “Nowe regulacje prawne w zakresie stosowania środków ochrony roślin”
 • “Mechanizm działania oraz stosowanie środków ochrony roślin”

  Referaty wygłoszone w ramach warsztatów dla pracowników służb leśnych Lasów Państwowych zorganizowanych przez Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu

“Wybrane problemy z zakresu ochrony winorośli”. Referat wygłoszony podczas IV Świeta Polskiego Wina w Sokołowcu w dniu 27 listopada 2011 r.

 • “Zwalczanie chorób i chwastów w trawnikach”
 • “Zwalczanie chorób i szkodników w szkółkach ze szczególnym uwzględnieniem chorób pochodzenia glebowego”
 • “Ochrona roślin w matecznikach”
 • “Wybrane zagadnienia z ochrony roślin wrzosowatych przed chorobami i szkodnikami”

  Referaty wygłoszone w latach 2009-2011 w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez firmę Scotts ze szkółkarzami

“Przegląd najczęściej występujących chorób i szkodników w zieleni miejskiej oraz ich zwalczanie”. Referat wygłoszony podczas Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską w dniu 29 marca 2012 r we Wrocławiu Więcej na temat szkolenia

“Choroby naczyniowe drzew i krzewów w parkach i ogrodach” Referat wygłoszony w ramach konferencji zawodowej “Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew”, która odbyła się w Słupsku w dniach: 19-20 kwietnia.Konferencja została zorganizowana przez FEDERACJĘ ARBORYSTÓW POLSKICH

“Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni miejskiej oraz ich zwalczanie” – referat wygłoszony w dniu 5 czerwca w Promnicach w ramach seminarium zorganizowanego z okazji 15 – lecia firmy Taxus Diana i Wojciech Gieburowscy

“Inwazyjne metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami”

Wykład wygłoszony w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Botanicznego

“Nowe problemy w ochronie roślin ozdobnych”

“Ochrona sadzonek roślin iglastych przed patogenami odglebowymi w świetle zastosowania mikoryzacji”. Referaty wygłoszone w ramach spotkań szkółkarzy roślin ozdobnych z terenu Dolnego Śląska

25. “Ochrona roślin wiecznie zielonych”

Referat wygłoszony dla studentów Architektury Krajobrazu Uniwerytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

“Czy “naszym” kasztanowcom rzeczywiście grozi zagłada”

Referat wygłoszony dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

“Bioróżnorodność jako element ochrony roślin w środowisku zurbanizowanym”

Referat wygłoszony w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu w roku 2009

“Znaczenie oraz możliwości zwalczania szkodników kłująco – ssących w środowisku miejskim” – referat wygłoszony w dniu 22 czerwca,  w ramach II Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2012.ZOBACZ PREZENTACJĘ ZE SZKOLENIA

Szkolenie z ochrony sałaty kruchej (“lodowej”) przed chorobami i szkodnikamidla pracowników firmy BJERTNAES SALAT AS. Szkolenie odbyło sie w dniach 28-30.01.2013 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

“Ochrona herbicydowa i fungicydowa warzyw (cebula, marchew, por, seler, ogórek, kapusta)”. Referat wygłoszony w dniu 26.02.2013, w Bolesławcu, na szkoleniu zorganizowanym przez firmę Osadkowski – Cebulski dla producentów warzyw

„Środki ochrony roślin w ochronie traw sportowych – stosowanie, zasady działania”. Referat wygłoszony w ramach IX Konferencji Greenkeeperów, która odbyła sie w dniach 5-7 marca 2013 roku w Pałacu w Brzeźnie.

“Zastosowanie środków ochrony roślin w szkółkarstwie leśnym i roślin ozdobnych”. Prezentacja wygłoszona podczas seminarium szkoleniowego ” Seminarium i warsztaty z zakresu ochrony produkcji szkółkarskiej przed czynnikami szkodotwórczymi”, które odbyło sie w dniach 18-19 czerwca 2013 r. w Stacji Edukacji Ekologicznej w Świdnicy. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu Koło Terenowe Nadleśnictwo Oleśnica przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

” Jak poprawnie stosować nowe preparaty dopuszczone do ochrony winorośli”. Szkolenie przeprowadzone w dniu 26.01.2014 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

” Modele chorobowe – przydatne narzedzie w zwalcaniu chorób winorosli“. Referat wygłoszony podczas X Miedzynarodowej Konferencji Sadowniczej “Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych”, która odbyła się w dniach 31.01-10.02.2014 w Kraśniku.

“Ochrona winorośli przed chorobami na przykładzie problemów minionego sezonu”. Referat wygłoszony podczas konferencji “Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej”, która odbyła się w dniu 06.02.2014 w Sandomierzu.

“Fizjologia plonowania winorośli”oraz “Jak skutecznie chronić winorośl” – szkolenia przeprowadzone w dniu 27 kwietnia 2014 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dla członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

“Stosowania nowo dopuszczonych preparatów w ochronie winorośli”– wykład wygłoszony podczas IX Konwentu Winiarzy który odbył sie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2014 w Sandomierzu.

“Zastosowania środków ochrony roślin w szkółkarstwie leśnym”– referat wygłoszony podczas szkolenia zorganizowanego w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w dniu 7 maja 2014.

“Możliwości i ograniczenia w stosowaniu srodków ochrony roślin w środowisku miejskim”– wykład wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PROBLEMY OCHRONY ROŚLIN W ŚRODOWISKACH ZURBANIZOWANYCH, która odbyła się 11-12 czerwca 2014 we Wrocławiu – Pawłowicach

Na tej samej Konferencji miałem przygotowane dwa postery:

-Elżbieta Pląskowska, Janusz Mazurek, Ewa Moszczyńska

 • “Phomopsis scabra – groźny patogen platana klonolistnego” 
 • Janusz Mazurek, Włodzimierz Kita – “Seifertia azaleae (Peck) Partr. & Morgan-Jones – nowe zagrożenie dla różaneczników w Polsce

“Rak bakteryjny winorośli (Agrobacterium vitis) – narastajacy problem w uprawie winorośli, 2.“Elementy fizjologii plonowania winorośli”, 3.“Podsumowania najważniejszych problemów w ochronie winorośli w roku 2014 – panel dyskusyjny”. Prezentacje przeprowadzone podczas III Szkolenia Wniarskiego, które odbyło sie w dniu 28 września w Węgrowie.

” Jak zadbać o zdrowotność winnicy w 2015 roku” – prezentacja wygłoszona w dniu 18 stycznia 2015 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami oraz prawidłowe i zbilansowane nawożenie” – prezentacja wygłoszona w dniu 22 marca 2015 w Jaśle dla członków Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy.

Nowe rozwiązania w ochronie roślin i nawożeniu produkcji szkółkarskiej”– prezentacja przeprowadzona poczas seminarium i warsztatów z zakresu ochrony produkcji szkółkarskiej przed czynnikami szkodotwórczymi zorganizowane w dniu 8 czerwca 2015, w szkólce leśnej w Miłogostowiacach, przez Polskie Towarzystwo Leśne Oddziałe we Wrocławiu.

“Wybrane aspekty stosowania środków ochrony roślin w lasach”– prezentacja przeprowadzona poczas seminarium i warsztatów z zakresu ochrony produkcji szkółkarskiej i drzewostanów przed czynnikami szkodotwórczymi zorganizowane w Świdnicy, w dniu 18 czerwca 2015, przez Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu.

” Choroby i szkodniki liliowców – od poprawnej diagnostyki do skutecznego zwalczania”. Wykład wygłoszonu w dniu 11 lipca 2015 w Arboretum w Wojsławicach w ramach X spotkania liliowcowych entuzjastów HEMEROMANIA 2015

“Czynniki warunkujące skuteczność zabiegów fungicydowych w ochronie roślin”. Prezentacja wygłoszona w dniu 19 grudnia 2015 w Strzelnie dla producentów rolnych zrzeszonych w Klubie Dobrego Rolnika

“Warunki skutecznego stosowania fungicydów w ochronie traw sportowych”.Prezentacja wygłoszona w dniu 20 stycznia 2016 w Krakowie podczas XII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów.

“Problemy zdrowotności drzew i krzewów w mieście – przyczyny i możliwości zapobiegania”– szkolenie przeprowadzone w całości przez autora w dniu 15 marca 2016 roku w Poznaniu przy współpracy z firmą szkoleniową DENDROS. Link

“Najważniejsze choroby i szkodniki czereśni”– referat wygłoszony w dniu 26 czerwca 2016 w Arboretum w Wojsławicach w ramach II Święta Czereśni i V Warsztatów Sadowniczych.

“Ochrona winorośli”– szkolenie przeprowadzone w dniu 24.09.2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Święta Wina i Sera w Pawłowicach.

“Przyczyny i czynniki mające wpływ na zamieranie młodych drzew”. Prezentacja podczas seminarium naukowego “Metody oceny stanu samitarnego młodych drzew. Zasady sadzenia i utrzymania drzew na terenie miasta Wrocławia. 29 września 2016.

“Stan zdrowotny drzew i jego poprawa”. Prezentacja wygłoszona w dniu 15.10.2016 podczas II Targów Arborystycznych i Dniach Arborystyki w Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach.

“Ochrona biologiczna na terenach zielenii”. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Green On Nowoczesne technologie dla terenów zieleni, która odbyła sie w dniu 25.11.2016 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach

“Metody zachowania żywotności drzew w mieście”– referat wygłoszony wspólnie z dr inż. Piotrem Chohurą podczas konferencji “PROBLEMY ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI W ASPEKCIE KSZTAŁTOWANIA ZIELENII MIEJSKIEJ”, która odbyła się w dniu 22.03.2017 w Pawłowicach we Wrocławiu.

“Wpływ właściwości fizyko-chemicznych fungicydów na ich przenikanie i transport w roślinach oraz aktywność grzybobójczą”– referat wygłoszony podczas spotkania Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego w dniu 28.04.2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

“Jak rozpoznawać i zwalczać choroby oraz szkodniki różaneczników”– referat wygłoszony w dniu 28 maja 2017 w Aroboretum w Wojsławicach w ramach RODOmani – VI spotkania miłośników roślin wrzosowatych.

“Kontrowersje wokół nawożenia drzew w miastach”:. Referat wygłoszony podczas VII Miedzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska w Katowicach w dniu 8 marca 2017.

“Nowe mozliwości w chemicznym zwalczaniu barszczu sosnowskiego”. Referat wygłoszony podczas VII Miedzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska w Katowicach w dniu 8 marca 2017.

“Strategie zwalczania wybranych chorób i szkodników roślin ozdobnych pod osłonami ze szczególnym uwzględnieniem szarej pleśni”. Referat wygłoszony w dniach 5 i 6 października dla producentów roslin ozdobnych bedących klientami dwóch dystrybutorów środków do produkcji ogrodniczej w wojewódództwie zachodniopomorskim.

Strategie zwalczania najważniejszych chorób i szkodników roślin ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem szarej pleśni oraz mączlików i wciornastków“. Referat wygłoszony w dniu 7 listopada 2017 podczas spotkania organizowanego przez firmę Cedrus dla producentów roslin ozdobnych, w hotelu Biały Dom Henlex w Poznaniu.

“Ochrona i nawożenie winorosli w trudnych warunkach klimatycznych na przykładzie problemów z roku 2017” oraz “Nowe produktu do biologicznej i chemicznej ochrony winorośli”. Referaty wygłoszone podczas seminarium winiarskiego organizowanego przez firmę Cedrus w Lubuskim Centrum winiarstwa w Zaborze w dniu 9 grudnia 2017.

” Wybrane aspekty ochrony roślin ozdobnych przed chorobami i szkodnikami” – szkolenie przeprowadzone w dniu 04.01.2018 w firmie Plantpol Sp. z o.o. dla pracowników firmy

Cykl szkoleń w okresie 01-16.2018  na zlecenie firmy SBM Life Science dotyczących ochrony i nawożenia roślin w uprawach hobbystycznych… i nie tylko. Szkolenia obejmowały przede wszystkim zagadnienia związane ze znajomością produktów firmy, ale również podejmowały takie tematy jak skuteczne ograniczanie opuchlaków, ziemiórek, czerwców (tarczników, miseczników i wełnowców), a także te związane z niedostatkiem tlenu w podłożu, sposobami rozluźniania ciężkich gleb, kontrowersjami wokół stosowania agrotekstyliów, specyfiką nawożenia różaneczników i wiele innych. Szkolenia odbyły się w: Białymstoku, Wrocławiu, Chorzowie, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Poznaniu oraz Gdańsku.

Choroby drzew miejskich” – referat wygłoszony podczas Kongresu Diagnostyki Drzew, który odbył się w dniach 14-16 lutego 2018 w Pawłowicach koło Wrocławia.

Strategie zwalczania najważniejszych chorób i szkodników roślin ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem szarej pleśni oraz mączlików i wciornastków“. Referat wygłoszony w dniu 20 lutego w Poznaniu dla członków Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego.

Integrowana ochrona marchwi i ziemniaków szansą na ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin” – referat wygłoszony w dniu 27 lutego 2018, w siedzibie firmy Nutricia (członek grupy Danone), dla pracowników firmy i współpracujących producentów warzyw.

Jak rozpoznawać i zwalczać szkodniki piwonii” – prezentacja przeprowadzona w dniu 10 czerwca 2018 w Arboretum w Wojsławicach

“Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób traw gazonowych” – szkolenie przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2018, w Tarnowie Podgórnym w siedzibie firmy Barenbrug, dla pracowników firmy.

“Przygotowanie winnicy do zimy” – szkolenie przeprowadzone dla winiarzy w dniu  22 września 2018 na Uniwesrytecie Przyrodnczym we Wrocławiu z okazji “Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów”.

Wybrane zagadnienia praktyczne dotyczace skutecznego zwalczania chorób i szkodników roślin ozdobnych pod osłonami” – prezentacja przeprowadzona w dniu 3 października 2018 w Tarnowie Podgórnym w siedzibie firmy FARGO dla producentów roślin ozdobnych.

“Biologiczna ochrona winorośli”. Referat wygłoszony podczas seminarium winiarskiego organizowanego przez firmę Cedrus w Lubuskim Centrum winiarstwa w Zaborze w dniu 26 stycznia 2019.

“Diagnostyka chorób traw gazonowych oraz praktyczne metody radzenia sobie z chorobami traw” – prezentacja wygłoszona w dniu 29 stycznia 2019 w Łodzi podczas XV Konferencji Szkoleniowej Greenkeeperów.

Wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące skutecznego zwalczania chorób i szkodników roślin ozdobnych pod osłonami” – prezentacja przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2019 w Tarnowie Podgórnym w siedzibie firmy FARGO dla producentów roślin ozdobnych.

“Diagnostyka chorób grzybowych traw gazonowych oraz możliwości ich ochrony” – prezentacja wygłoszona w dniu 08 lutego 2019 W Swarzędzu, w siedzibie firmy Transfer, dla klientów firmy.

“Rozpoznawanie najważniejszych chorób i szkodników roślin ozdobnych (w tym zaburzeń fizjologicznych) oraz chemiczne i biologiczne możliwości ich zwalczania”. Prezentacja wygłoszona w dniu 12.02.2019 w Tarnowie Podgórnym podczas szkolenia organizowanego przez firmę FARGO PW.

“Wybrane zagadnienia z ochrony i nawożenia plantacji drzewek choinkowych”. Szkolenie przeprowadzone w dniu 22.02.2019 w Luboniu dla członków Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek. (https://polskiechoinki.org/)

“Biologiczna ochrona winorośli” szkolenie przeprowadzone dla plantatorów winorośli w dniu 09.03.2019 w Winnicy Sandomierskiej

“Strategie biologicznej, chemicznej i integrowanej ochrony winorośli przed chorobami – jakich błędów nie popełniać przy układaniu i wdrażaniu programów ochrony” – szkolenie przeprowadzone w Końskowoli, dniu 16.03. 2019 dla członków Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły.

“Zalecenia bioasekuracji w opiece nad drzewami w Polsce” – prezentacja wygłoszona w dniu 28.02.2019 w Afrykarium Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu podczas II Kongresu Diagnostytki Drzew.

“Alternatywne sposoby zwalcania szarej pleśni z uwzględnieniem regulatorów wzrostu i elementów dobrego prowadzenia winnicy” – prezentacja wygłoszona podczas spotkania plantatorow winorośli pt. “Rozwiązania agrotechniczne w winorośli” zorganizowanego w dniu 17 kwietnia 2019 w hotelu Mały Rzym w Sandomierzu

“Profilaktyka ochrony zieleni w miastach” – szkolenie przeprowadzone w dniu 24.04.2019 w Hotelu Campanile we Wrocławiu w ramach szkolenia z cyklu “Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej” organizowanego przez Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

“Choroby kory drzew rosnących w środowisku miejskim – przyczyny i możliwości zapobiegania”. Prezentacja wygłoszona w dniu 20 maja 20189 r we Wrocławiu podczas XI Konferencji “Zarządzanie Zielenią Miejską” zorganizowanej przez firmę Dendros.

“Możliwości kontroli populacji ćmy bukszpanowej w zieleni miejskiej w świetle aktualnych badań i praktyk” prezentacja wygłoszona w dniu 7 czerwca 2019 w Katowicach podczas IX Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2019.

„Znajomość mechanizmów działania środków ochrony roślin kluczem do wdrażania skutecznych strategii ochrony roślin ozdobnych i zapobiegania odporności na ś.o.r.” – seminarium przeprowadzone dla klientów firmy Planpol, w dniach 28 i 29 czerwca 2019  podczas dni otwartych z roślinami balkonowo-rabatowymi i bylinami.

Niezależnie od wyżej wymienionych przeprowadziłem, w mniejszym bądź większym zakresie, cykl ponad 100 szkoleń z zakresu ochrony roślin w uprawach amatorskich dla pracowników bądź klientów firm: Bayer, Substral,Target, Castorama itd oraz innych wynikających z umowy o pracę dla Osadkowski SA, Agrarius Sp. z o.o., Agrosimex Sp. z o.o.